la història del coopertaivisme a la Catalunya Central